Schoolplan

Het schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de schoolperiode 2020-2024 op deze school hebben gemaakt.

Het is opgesteld binnen de kaders van de wet op het Primair Onderwijs en het strategisch beleidsplan van ons bestuur ” De professional aan zet!”. 

Het schoolplan geeft aan het bestuur, de ouders en het team duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe we dat in de praktijk vorm zullen geven.

In dit Schoolplan geven wij aan:

- Wat onze missie en visie is

- Wat we nu goed doen en wat verbeterd kan worden

- Hoe we in de schoolperiode 2020-2024 willen werken

- Wat nodig is om dat te kunnen realiseren

De concrete werkzaamheden in een schooljaar worden beschreven in het Jaarplan van de school.

In het Jaarverslag wordt beschreven wat gerealiseerd is uit het Jaarplan.

In de Bijlagen van het Schoolplan staan de meerjarenoverzichten ter onderbouwing van de keuzes die we maken en de werkzaamheden die we willen verrichten.

Download hier het Schoolplan 2020-2024.pdf

R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
Website en ontwerp door Condept