Zorg

Op de Bijenkorf hebben we oog voor alle kinderen. Vanuit dit perspectief leveren we zorg aan alle kinderen die dat nodig hebben. Voor begaafde kinderen, kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, kinderen die de leerstof niet zo makkelijk verwerken, kinderen met een taalachterstand enz.  proberen wij een  passende oplossing op onze school te creëren.  

 Handelingsgericht werken is daarbij ons motto! 

 • Als school streven wij ernaar het onderwijsleerproces zo te organiseren dat ieder kind de ruimte krijgt om  zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
 • Bij handelingsgericht werken wordt uitgegaan van de onderwijsbehoefte van de leerling in zijn totaliteit. 
 • We kijken naar de volgende aspecten: 

 • de onderwijsbehoeften: Wat heeft het kind nodig om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in de klas en de leerstof tot zich te nemen? Wat zijn de sterke en zwakke kanten van het kind? 

 • de onderwijsleeromgeving: Wat moet er veranderd of aangepast worden in de leeromgeving zodat het kind  zich zo goed mogelijk kan ontplooien? 

 • de thuissituatie: Wat kunnen de ouders eraan doen om het leren  & functioneren van het kind zo goed mogelijk te ondersteunen? 

 • het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling: Wat heeft het kind nodig zodat het zich veilig voelt en zichzelf durft te laten zien?  

Bij het handelingsgericht werken in de klas gaan we uit van de volgende punten:
 1. We denken, kijken en praten over wat een kind nodig heeft om de volgende stap in zijn ontwikkelingsproces te maken (de onderwijsbehoefte) en handelen daar zoveel mogelijk naar. 

 2. De leerkracht stemt af op de leerlingen om een leeromgeving te kunnen creëren waarin alle kinderen zich veilig, gestimuleerd, gewaardeerd en erkend voelen  
 3. We werken doelgericht. We kijken hierbij naar wat het kind wel kan. 

 4. We werken samen met kinderen, ouders, collega's en begeleiders. 
 5. We kijken naar de wisselwerking tussen kinderen, hun ouders, hun groep en onszelf en stemmen ons handelen daarop af. 

 6. Iedereen heeft kwaliteiten. We streven ernaar om de kwaliteiten van het kind, de ouders en onszelf te combineren tot een goed samenwerkend geheel. We gaan op zoek naar ieders  mogelijkheden.
 7. We werken systematisch en zijn open en duidelijk naar elkaar. 
Instructiegroepen en groepsplannen

Om ieder kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden werken we in drie instructie(uitleg)groepen bij taal, lezen en rekenen.
Er zijn immers kinderen die minder behoefte aan uitleg hebben en snel zelfstandig aan de slag kunnen. Maar er zijn ook kinderen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben.
Naar aanleiding van  de methodegebonden toetsen, de CITO toetsen en de onderwijsbehoefte van het kind gaat de leerkracht kijken of het kind veel of weinig uitleg nodig heeft.

Hieruit ontstaan drie instructie(uitleg)groepen namelijk:
 • De groep leerlingen die weinig uitleg nodig hebben. Dat zijn leerlingen die snel zelfstandig aan het werk kunnen (aanpak 3 kinderen).  

 • De groep leerlingen die de basisuitleg krijgen en daarna aan het werk gaan (aanpak 2 kinderen). 

R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
Website en ontwerp door Condept